หน้าหลัก         สนก.     สพฐ.     ศธ.     วช.   ติดต่อเรา


การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการวิจัย
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการวิจัย
ในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด
[ เอกสารฉบับเต็ม]

[บทสรุปสำหรับผู้บริหาร]    สพฐ. เชิญชวนครูและผู้บริหารโรงเรียน สมัครร่วมนำผลการวิจัย Growth Mindset ไปใช้ประโยชน์ (
คลิกดูสาระสำคัญของ Growth Mindset) โดยเน้นให้โรงเรียนตีความ ทำความเข้าใจ และให้ความหมายด้วยตนเอง ให้โรงเรียนใช้พลังความคิด การปฏิบัติ และการบริหารจัดการของตนเอง ไม่มีงบประมาณพิเศษสนับสนุนให้...มีเพียงการสนับสนุนเชิงวิชาการ และกำลังใจที่จะมอบให้ สำหรับ 100 ผลงานที่น่าสนใจ/โดดเด่น และเกียรติบัตรสำหรับผู้ดำเนินการต่อเนื่องและผลงานน่าสนใจ
แจ้งข่าว การขอทุนอุดหนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559
      ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ ลงทะเบียน และส่งแผนงานวิจัย (ชุดโครงการวิจัย) หรือโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ National Research Management System (NRMS) ที่ http://www.nrms.go.th พร้อมทั้งส่งเอกสารต้นฉบับไปยังสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ภายในวันที่ 20 กันยายน 2557 เพื่อเสนอผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัยทำการวิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญในประเด็นหัวข้อการขอทุนอุดหนุน และจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติเพื่อดำเนินการต่อไป ดาวน์โหลดรายละเอียด

แจ้งข่าว โครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย


คลิกเข้าดูรายละเอียด


      สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย ปีงบประมาณ 2556 แล้ว [ ดูรายละเอียดคลิกที่นี่] และขอให้ ศึกษานิเทศก์บันทึกผลสรุปโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามหนังสือที่ ศธ 04008/ว58 ลงวันที่ 23 มกราคม 2556 ลงใน แบบบันทึกข้อมูลออนไลน์<--คลิก
เลื่อน scroll bar เพื่อดูข่าวย้อนหลังSTEM EDUCATION
การเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะชีวิตให้ติดตัวนักเรียนโดยบูรณาการสาระวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรม (E)และคณิตศาสตร์ (M)เลือกชมภาพ ชุดที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


แนวทางการบริหารและการส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา โครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย

    บ้านครูไผ่           สพฐ.      

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น 10 อาคาร สพฐ.5
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

e-mail: centralrcth@gmail.com
โทรศัพท์: 0 2288 5882     โทรสาร: 0 2281 5216

Hit Counter
Hit Counter
เริ่มนับวันที่ 16 เมษายน 2554