โครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย
คาราวานก้าวไกลไปที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต ๓
เมื่อวันทื่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เลื่อน scroll bar ด้านขวาของภาพเพื่อเลือกดูภาพที่ต้องการ    บ้านครูไผ่           สพฐ.      

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น 10 อาคาร สพฐ.5
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

e-mail: edresearch.obec@gmail.com
โทรศัพท์: 0 2288 5882     โทรสาร: 0 2281 5216