หน้าหลัก         สนก.     สพฐ.     ศธ.     วช.   ติดต่อเรา


การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการวิจัย
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการวิจัย
ในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด
[ เอกสารฉบับเต็ม]

[บทสรุปสำหรับผู้บริหาร]
centralrcth@gmail.com

    บ้านครูไผ่           สพฐ.      

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น 10 อาคาร สพฐ.5
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

e-mail: centralrcth@gmail.com
โทรศัพท์: 0 2288 5882     โทรสาร: 0 2281 5216

Hit Counter
Hit Counter
เริ่มนับวันที่ 16 เมษายน 2554