โครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย
ภาพนิเทศโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย
ภาพชุดที่ 3
เลื่อน scroll bar ด้านขวาของภาพเพื่อเลือกดูภาพที่ต้องการ

คณะนิเทศโครงการฯ ภาคกลาง centralrcth@gmail.com


    บ้านครูไผ่           สพฐ.      

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น 10 อาคาร สพฐ.5
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

e-mail: edresearch.obec@gmail.com
โทรศัพท์: 0 2288 5882     โทรสาร: 0 2281 5216

Web DirectoryFree  Web Counter
เริ่มนับวันที่ 14 สิงหาคม 2555