สพฐ. เชิญชวนครูและผู้บริหารโรงเรียน สมัครร่วมนำผลการวิจัย Growth Mindset ไปใช้ประโยชน์ ( คลิกดูสาระสำคัญของ Growth Mindset) โดยเน้นให้โรงเรียนตีความ ทำความเข้าใจ และให้ความหมายด้วยตนเอง ให้โรงเรียนใช้พลังความคิด การปฏิบัติ และการบริหารจัดการของตนเอง ไม่มีงบประมาณพิเศษสนับสนุนให้…มีเพียงการสนับสนุนเชิงวิชาการ และกำลังใจที่จะมอบให้ สำหรับ 100 ผลงานที่น่าสนใจ/โดดเด่น และเกียรติบัตรสำหรับผู้ดำเนินการต่อเนื่องและผลงานน่าสนใจ

  • สมัครเข้าร่วมโครงการที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด และ ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่ ด้วย สมัครวันนี้ ถึง 10 ก.ค. 2558

แจ้งข่าว การขอทุนอุดหนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559
ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ ลงทะเบียน และส่งแผนงานวิจัย (ชุดโครงการวิจัย) หรือโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ National Research Management System (NRMS) ที่ http://www.nrms.go.th พร้อมทั้งส่งเอกสารต้นฉบับไปยังสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ภายในวันที่ 20 กันยายน 2557 เพื่อเสนอผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัยทำการวิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญในประเด็นหัวข้อการขอทุนอุดหนุน และจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติเพื่อดำเนินการต่อไป ดาวน์โหลดรายละเอียด


แจ้งข่าว โครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจั

คลิกเข้าดูรายละเอียด


 สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย ปีงบประมาณ 2556 แล้ว [ ดูรายละเอียดคลิกที่นี่] และขอให้ ศึกษานิเทศก์บันทึกผลสรุปโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามหนังสือที่ ศธ 04008/ว58 ลงวันที่ 23 มกราคม 2556 ลงใน แบบบันทึกข้อมูลออนไลน์<–คลิก

STEM EDUCATION
การเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะชีวิตให้ติดตัวนักเรียนโดยบูรณาการสาระวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรม (E)และคณิตศาสตร์ (M)

เลือกชมภาพ ชุดที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ดาวน์โหลดภาพประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ ภาคกลาง (ลพบุรี อ่างทอง สระบุรี อุทัยธานี)


แนวทางการบริหารและการส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา

แนวทางการวิจัยและส่งเสริมการวิจัย

แนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ

กรณีศึกษา: แนวปฎิบัติในการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประเด็นวิจัย


โครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย

แนวดำเนินการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย (เอกสาร)
และ วีดิทัศน์
เส้นทางก้าวสู่เป้าหมายการสร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน ปีที่ 2 (pptx)
 แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยนักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยนักเรียนใช้กระบวนการวิจัย
– ภาษาไทย ป.๔ : หน่วยการเรียนรู้ “สนุกกับนิทานพื้นบ้าน”
– ภาษาไทย ม.๕ : หน่วยการเรียนรู้ “โคลนติดล้อ” และ สไลด์นำเสนอ
– ภาษาอังกฤษ ป.๔ : หน่วยการเรียนรู้ “My Lovely School” และ สไลด์นำเสนอ
– ภาษาอังกฤษ ม.๑ : หน่วยการเรียนรู้ “At Hometown”
– สังคมศึกษาฯ ป.๔ : หน่วยการเรียนรู้ “จังหวัดของเรา” (ภาคเหนือ)
– สังคมศึกษาฯ ป.๕ : หน่วยการเรียนรู้ “ประวัติศาสตร์ชุมชน” และ สไลด์นำเสนอ
– คณิตศาสตร์ ม.๑ : หน่วยการเรียนรู้ “จัดอย่างไร” และ สไลด์นำเสนอ
– คณิตศาสตร์ ม.๖ : การประยุกต์ของอนุพันธ์ ไฟล์ที่ 1, ไฟล์ที่ 2 และ ไฟล์ที่ 3
วัฒนธรรมการวิจัย: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
– กรณีตัวอย่างการปฏิบัติของครู 12 คน แนวคิด หลักการ วิธีการ หรือกิจกรรมที่สามารถนำมาใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดกิจกรรมให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้
 การแก้ปัญหาอย่างยืดหยุ่น (Flexible Problem Solving)
    – ตัวอย่างการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างยืดหยุ่น : นกเอี้ยงเลี้ยงควายเฒ่า
 การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (ไฟล์.ppt)
 วิธีสอนแบบต่างๆ สำหรับพิจารณาเลือกไปใช้ในแต่ละขั้นตอนของการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย (ไฟล์.rar) รวบรวมโดย ดร.วิภาพร นิธีปรีชานนท์
 การวิจัยปฏิบัติการการเรียนรู้เชิงรุก (ไฟล์.docx) โดย ดร.ไพจิตร สดวกการ
 การสอนอย่างไตร่ตรอง (Reflective teaching) โดย ดร.ไพจิตร สดวกการ 

คำแนะนำของคุณต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ OBEC ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 ภารกิจของเราคือการจัดตั้งและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา. คณะกรรมการจัดตั้งขึ้นหลังจากกรมสามัญศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการรวมกัน.

สัญลักษณ์ของเรา

สีของตราสัญลักษณ์ของเราแสดงถึงแผนกดั้งเดิมที่เข้าร่วม.

  • สีเขียวเป็นสีของสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ.
  • สีแดงเป็นสีของกรมสามัญศึกษา.
  • ในที่สุดสีเทาเป็นสีของกรมสามัญศึกษา.

ภารกิจของเรา

  1. เพื่อสร้างข้อเสนอนโยบายรวมถึงแผนการพัฒนาการศึกษามาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
  2. เพื่อสร้างกฎระเบียบแนวทางและดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรเช่นเดียวกับการสร้างการจัดสรรและงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
  3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและส่งเสริมด้วยการประสานงานของเครือข่ายข้อมูล. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนรวมทั้งควบคุมการบริหารและการจัดการศึกษา.
  4. เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา.
  5. เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาประสานงานส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน. จัดตั้งการศึกษาสำหรับคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความสามารถพิเศษและประสานงานเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชนบุคคลครอบครัวครอบครัวองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันทางสังคมอื่น.ๆ เขตการศึกษา.
  6. เพื่อให้งานเลขานุการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำเร็จ. 

ทำไมการศึกษาขั้นพื้นฐานสำคัญ?

การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสำคัญเนื่องจากเป็นพื้นฐานสำหรับบุคคลที่จะกลายเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบซึ่งสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวและชุมชนของพวกเขา.เด็กทุกคนมีสิทธิ์เข้าใช้การศึกษาขั้นพื้นฐาน,

อย่างไรก็ตามความพร้อมดังกล่าวขึ้นอยู่กับรัฐบาลและความสามารถของประเทศในการให้บริการที่จำเป็นดังกล่าว. ยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานจะสร้างความตระหนักให้กับประชาชนส่งเสริมการปรับปรุงและลดความเป็นไปได้ของความยากจนด้วยโอกาสในการทำงาน.

หกปีแรกของชีวิตเด็กนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาของพวกเขาเพราะมันช่วยให้พวกเขาสร้างโลกทัศน์ของพวกเขา. ดังนั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความสำคัญเพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาอุดมคติของตนเองและเข้าถึงข้อมูลที่สามารถส่งเสริมความสำเร็จในภายหลัง.

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะคุณสามารถติดต่อเราผ่านข้อมูลของเราด้านล่าง. คุณสามารถไปที่เว็บไซต์ของเราและคลิก “ติดต่อเรา” เพื่อฝากข้อความไว้ได้อย่างง่ายดาย เรารอคอยที่จะตอบข้อสงสัยของคุณ!

ที่อยู่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้น 10 อาคาร OBEC 5กระทรวงศึกษาธิการถนนราชดำเนินนอกเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์ติดต่อ0 2288 5882
แฟกซ์0 2281 5216
ที่อยู่อีเมลcentralrcth@gmail.com
    บ้านครูไผ่          สพฐ.      

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น 10 อาคาร สพฐ.5
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
e-mail: centralrcth@gmail.com
โทรศัพท์: 0 2288 5882     โทรสาร: 0 2281 5216

Hit Counter
เริ่มนับวันที่ 16 เมษายน 255

Theme: Overlay by Kaira Extra Text