caravan

กำหนดการคาราวานโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖
     (คลิกดูรูปที่ชื่อโรงเรียน)

การเดินทางวันที่จังหวัดโรงเรียนสังกัดผู้ไปราชการ
สายที่ ๑๘-ก.ค.-๕๖เชียงใหม่สันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)สพป.เชียงใหม่ เขต ๔คณะทำงาน สพฐ.
๗-๑๒ ก.ค.๕๖๙-ก.ค.-๕๖เพชรบูรณ์บ้านเหล่าหญ้า (อ.เขาค้อ)สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒และทีมภาค ๑๕ คน
๑๐-ก.ค.-๕๖อุทัยวัดเนื้อร้อนสพป.อุทัยธานี เขต ๑
๑๑-ก.ค.-๕๖อยุธยาอยุธยาวิทยาลัยสพม. เขต ๓
สายที่ ๒๑๖-ก.ค.-๕๖สระแก้วร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกสพม. เขต ๗คณะทำงาน สพฐ.
๑๕-๑๘ กค.๕๖๑๗-ก.ค.-๕๖ระยองวัดหนองกันเกราสพป.ระยอง เขต ๒และทีมภาค ๑๕ คน
๑๘-ก.ค.-๕๖สมุทรสงครามศรัทธาสมุทรสพม. เขต ๑๐
สายที่ ๓๕-ส.ค.-๕๖หนองคายบ้านผือสพป.หนองคาย เขต ๒คณะทำงาน สพฐ.
๔-๑๐ สค. ๕๖๖-ส.ค.-๕๖หนองบัวลำภูโนนสังวิทยาคารสพม. เขต ๑๙และทีมภาค ๑๕ คน
๗-ส.ค.-๕๖ขอนแก่นศรีกระนวนวิทยาคมสพม. เขต ๒๕
๘-ส.ค.-๕๖กาฬสินธุ์ทรายทองวิทยาคมสพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
๙-ส.ค.-๕๖อุบลราชธานีบ้านท่าบ่อสพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สายที่ ๔๑๙-ส.ค.-๕๖สงขลาระโนดสพม. เขต ๑๖คณะทำงาน สพฐ.
๑๘-๒๓ สค.๕๖๒๐-ส.ค.-๕๖พัทลุงบ้านเกาะเสือสพป.พัทลุง เขต ๒และทีมภาค ๑๕ คน
๒๒-ส.ค.-๕๖ระนองสตรีระนองสพม. เขต ๑๔
๒๓-ส.ค.-๕๖ประจวบคีรีขันธ์อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์สพป.ประจวบฯ เขต ๑
Theme: Overlay by Kaira Extra Text