caravan

กำหนดการคาราวานโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๖
     (คลิกดูรูปที่ชื่อโรงเรียน)

การเดินทางวันที่จังหวัดโรงเรียนสังกัดผู้ไปราชการ
สายที่ ๑๘-ก.ค.-๕๖เชียงใหม่สันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)สพป.เชียงใหม่ เขต ๔คณะทำงาน สพฐ.
๗-๑๒ ก.ค.๕๖๙-ก.ค.-๕๖เพชรบูรณ์บ้านเหล่าหญ้า (อ.เขาค้อ)สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒และทีมภาค ๑๕ คน
๑๐-ก.ค.-๕๖อุทัยวัดเนื้อร้อนสพป.อุทัยธานี เขต ๑
๑๑-ก.ค.-๕๖อยุธยาอยุธยาวิทยาลัยสพม. เขต ๓
สายที่ ๒๑๖-ก.ค.-๕๖สระแก้วร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกสพม. เขต ๗คณะทำงาน สพฐ.
๑๕-๑๘ กค.๕๖๑๗-ก.ค.-๕๖ระยองวัดหนองกันเกราสพป.ระยอง เขต ๒และทีมภาค ๑๕ คน
๑๘-ก.ค.-๕๖สมุทรสงครามศรัทธาสมุทรสพม. เขต ๑๐
สายที่ ๓๕-ส.ค.-๕๖หนองคายบ้านผือสพป.หนองคาย เขต ๒คณะทำงาน สพฐ.
๔-๑๐ สค. ๕๖๖-ส.ค.-๕๖หนองบัวลำภูโนนสังวิทยาคารสพม. เขต ๑๙และทีมภาค ๑๕ คน
๗-ส.ค.-๕๖ขอนแก่นศรีกระนวนวิทยาคมสพม. เขต ๒๕
๘-ส.ค.-๕๖กาฬสินธุ์ทรายทองวิทยาคมสพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
๙-ส.ค.-๕๖อุบลราชธานีบ้านท่าบ่อสพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สายที่ ๔๑๙-ส.ค.-๕๖สงขลาระโนดสพม. เขต ๑๖คณะทำงาน สพฐ.
๑๘-๒๓ สค.๕๖๒๐-ส.ค.-๕๖พัทลุงบ้านเกาะเสือสพป.พัทลุง เขต ๒และทีมภาค ๑๕ คน
๒๒-ส.ค.-๕๖ระนองสตรีระนองสพม. เขต ๑๔
๒๓-ส.ค.-๕๖ประจวบคีรีขันธ์อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์สพป.ประจวบฯ เขต ๑

โครงการคาราวานโรงเรียนสพฐ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความสำคัญของการศึกษาเพื่อให้เด็ก ๆ สามารถย้ายจากระดับประถมศึกษาไปยังมัธยมศึกษาได้มากขึ้น. ด้วยความช่วยเหลือของสพฐ. นักเรียนทั้งโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบและมาตรฐานที่ตายตัวซึ่งสามารถช่วยเป็นแกนหลักของการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศได้.

ด้วยเหตุนี้สพฐ. จึงทำงานอย่างหนักตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2546 เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กเล็กจะได้รับการสอนที่ดีจากครูที่มีความพร้อมด้วยทรัพยากรที่เหมาะสม นอกเหนือจากนั้นสพฐ. ยังดูแลให้มาตรฐานการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันของเด็กจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุระบบการศึกษาที่เป็นธรรมซึ่งทุกคนสมควรได้รับ.

คาราวานโรงเรียนสพฐ. คืออะไร?

คาราวานโรงเรียนเป็นพรทางการศึกษา คาราวานประเภทนี้เดินทางจากโรงเรียนหนึ่งไปยังอีกโรงเรียนหนึ่งเพื่อสอนเด็ก ๆ ในท้องถิ่นหรือเพื่อให้ความรู้ใหม่ ๆ แก่โรงเรียนของรัฐ.

คาราวานโรงเรียนของสพฐ. จัดขึ้นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2556 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคาราวานได้เข้าถึงนักเรียนจำนวนมากในโรงเรียนที่พวกเขาไปเยี่ยมชม. ในบางครั้งกองคาราวานได้กลับมาเยี่ยมโรงเรียนเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าสพฐ. สามารถรักษาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนที่ต้องการมากที่สุด.

ด้านล่างนี้เป็นกำหนดการปกติของคาราวานของสพฐ. ซึ่งจัดให้มีวัฒนธรรมการวิจัยที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียนต่างๆ.

การเดินทางวันที่จังหวัดจังหวัดเข้าร่วมผู้ว่าราชการจังหวัด
บรรทัดที่ 17-12 กรกฎาคม8 ก.ค.เชียงใหม่San Pa Tong (Suwanrat Witthayakhom)โรงพยาบาลเชียงใหม่เขต 4คณะทำงานสพฐ. และทีมเขต 15 คน
9 ก.ค.เพชรบูรณ์บ้านเหล่าหญ้า (อ. เขาค้อ)เพชรบูรณ์เขต 2
11 ก.ค.พระนครศรีอยุธยาอยุธยาวิทยาลัยสพป. เขต 3
บรรทัดที่ 215-18 กรกฎาคม16 ก.ค.สระแก้วร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้วรัชมังคลาภิเษกสพป. เขต 7คณะทำงานสพฐ. และทีมเขต 15 คน
17 ก.ค.ระยองวัดหนองกันกระจังหวัดระยองเขต 2
18 ก.ค.สมุทรสงครามมหาสมุทรศรัทธากศน. เขต 10
บรรทัดที่ 34-10 สิงหาคม5- ส.ค.หนองคายบ้านผือสำนักงานเขตหนองคาย 2คณะทำงานสพฐ. และทีมเขต 15 คน
6 ส.ค.หนองบัวลำภูโนนสังวิทยาคารสพป. เขต 19
7 ส.ค.ขอนแก่นศรีกระนวนวิทยาคมพื้นที่ 25
8 ส.ค.กาฬสินธุ์สายทองวิทยาคมโรงพยาบาลกาฬสินธุ์เขต 2
9 ส.ค.อุบลราชธานีบ้านท่าบ่อสพป. อุบลราชธานีเขต 1
บรรทัดที่ 418 – 23 สิงหาคม19 ส.ค.สงขลาระโนดสพป. เขต 16คณะทำงานสพฐ. และทีมเขต 15 คน
20 ส.ค.พัทลุงบ้านเกาะเสือพัทลุงเขต 2
22 ส.ค.ระนองสตรีระนองสพป. เขต 14
23 ส.ค.ประจวบคีรีขันธ์อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เขต 1

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสพฐ. และโครงการต่างๆกรุณาโทรหาเราที่ 02-2885511-5 หรือเยี่ยมชมได้ที่ 24 ถ. พิษณุโลกดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพฯ 10300.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text